ค่าลดหย่อนในปีภาษี 2562

58 Views

ภาษี 2562

ก่อนจะหมดปี 2562 ใครมีรายได้ถึงเกณฑ์ต้องยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก็อย่าลืมคำนวณภาษีของตัวเองดูก่อนว่าต้องจ่ายภาษีเท่าไร
.
ค่าลดหย่อนในปีภาษี 2562 = สามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเภทดังนี้
1. กลุ่มค่าลดหย่อนส่วนตัวและครอบครัว มีรายละเอียดดังนี้
ลดหย่อนส่วนตัว = 60,000 บาท
ลดหย่อนคู่สมรส = 60,000 บาท โดยคู่สมรสต้องจดทะเบียนตามกฎหมายและไม่มีรายได้หรือมีเงินได้แต่เลือกนำมาคำนวณภาษีพร้อมกันไม่ได้แยกยื่นแบบฯ
ลดหย่อนบุตร = 30,000 บาทต่อคน โดยบุตรคนที่ 2 ขึ้นไป เพิ่ม 30,000 บาทต่อคน ในกรณีที่เป็นบุตรตามกฎหมาย ลดหย่อนได้ไม่จำกัดจำนวนบุตร แต่ถ้าเป็นบุตรบุญธรรมลดหย่อนได้ไม่เกิน 3 คน โดยบุตรต้องอายุ ≤ 20 ปี (อายุ 21-25 ปีต้องศึกษาอยู่ในระดับ ปวส. ขึ้นไป) และบุตรต้องมีรายได้ ≤ 30,000 บาทต่อปี (ยกเว้นเงินปันผล)
คลอดบุตร = ตามที่จ่ายจริงแต่ ≤ 60,000 บาท (ต้องจ่ายเป็นค่าฝากครรภ์และคลอดบุตรเท่านั้น)
ลดหย่อนพ่อแม่ = 30,000 บาทต่อคน (พ่อแม่ของเราหรือคู่สมรสต้องอายุ มากกว่า 60 ปีและมีรายได้ ≤ 30,000 บาทต่อปี)
ลดหย่อนผู้พิการ/ทุพพลภาพ = 60,000 บาทต่อคน (เราต้องมีชื่อเป็นผู้ดูแล ผู้พิการ/ทุพพลภาพ ที่มีรายได้ ≤ 30,000 บาทต่อปี)
.
2. กลุ่มค่าลดหย่อนกลุ่มประกัน เงินออม เงินลงทุนและอสังหาริมทรัพย์
2.1 เบี้ยประกันชีวิตทั่วไป หรือ เบี้ยฝากแบบมีประกันชีวิต = ตามที่จ่ายจริงแต่ ≤ 100,000 บาท
2.2 เบี้ยประกันสุขภาพตนเอง = ตามที่จ่ายจริงแต่ ≤ 15,000 บาทและเมื่อรวมกับข้อ 2.1 แล้วต้อง ≤ 100,000 บาท
2.3 เบี้ยปะกันสุขภาพพ่อแม่ ตนเอง = ตามที่จ่ายจริงแต่ ≤ 15,000 บาท
2.4. กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) = 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี แต่ ≤ 500,000 บาทและต้องถือหน่วยลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า 7 ปีปฎิทินด้วย ปีนี้เป็นปีสุดท้ายสำหรับ LTF แล้วครับ
2.5 เงินประกันสังคม = ตามที่จ่ายจริงแต่ ≤ 9,000 บาท
2.6 เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ = 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี แต่ ≤ 200,000 บาท มีรายได้ละเอียดดังนี้
– ระยะเวลาคุ้มครอง ≥ 10 ปี
– ทำกับบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย
– กำหนดช่วงอายุของการจ่ายผลประโยชน์เมื่อเรามีอายุตั้งแต่ 55-85 ปี หรือมากกว่านั้น โดยมีการจ่ายผลประโยชน์สม่ำเสมอเป็นรายงวดและต้องจ่ายเบี้ยประกันครบก่อนได้รับผลประโยชน์
– เมื่อรวมกับข้อ 2.7, 2.8, 2.9 แล้วต้อง ≤ 500,000 บาท
2.7 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/กบข./กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน =15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี แต่ ≤ 500,000 บาท
2.8 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) = 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี แต่ ≤ 500,000 บาท โดยมีเงื่อนไขดังนี้
– ซื้อติดต่อกันทุกปี (แต่ถ้าผิดเงื่อนไขสามารถผิดได้ 1 ปี)
– ซื้อเป็นจำนวนขั้นต่ำ 3% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี หรือ 5,000 บาท
– ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม ≥ 5 ปี และอายุครบ 55 ปี จึงจะสามารถขายได้
– เมื่อรวมกับข้อ 2.6, 2.7, 2.9 แล้วต้อง ≤ 500,000 บาท
2.9 กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ตามที่จ่ายจริงแต่ ≤ 13,200 บาท
โดยเมื่อรวมกับข้อ 2.6, 2.7, 2.8 แล้วต้อง ≤ 500,000 บาท
2.10 อสังหาริมทรัพย์
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อการมีที่อยู่อาศัย ตามที่จ่ายจริงแต่ ≤ 100,00 บาท
โครงการบ้านหลังแรก 2558-2559 ลดหย่อนได้สูงสุดปีล่ะ 120,000 บาท ไม่เกิน 5 ปี เฉพาะคนที่ซื้อบ้านหลังแรกที่มีมูลค่า ≤ 3,000,000 บาทในระหว่างวันที่ 13 ต.ค. 58 – 31 ธ.ค. 59 และ ห้ามโอนหรือขายต่อภายในเวลา 5 ปี และต้องมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิในบ้านหลังนั้น
โครงการบ้านหลังแรก 2562 ลดหย่อนได้สูงสุดปีล่ะ 200,000 บาท เฉพาะคนที่ซื้อบ้านหลังแรกที่มีมูลค่า ≤ 5,000,000 บาทและต้องโอนกรรมสิทธิ์ให้เสร็จในระหว่างวันที่ 30 เม.ย. – 31 ธ.ค. 62 และ ห้ามโอนหรือขายต่อภายในเวลา 5 ปี และต้องมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในบ้านหลังนั้น
.
3. กลุ่มลดหย่อนตามเงินบริจาค
– เงินบริจาคเพื่อการศึกษา กีฬาและสังคม, สถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพสูง ,และสถานพยาบาลรัฐ = 2 เท่าของเงินบริจาคจริงแต่ ≤ 10% ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่น
– เงินบริจาคช่วยเหลือเหตุอุทกภัยจากพายุปาบึก = ตามที่จ่ายจริงแต่ ≤ 10% ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่น
– เงินบริจาคทั่วไป = 2 เท่าของเงินบริจาคจริงแต่ ≤ 10% ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่น
– เงินบริจาคให้พรรคการเมือง = ตามที่จ่ายจริงแต่รวมกัน ≤ 10,000 บาท
.
4. ค่าลดหย่อนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
– ซื้อสินค้าด้านการศึกษา/กีฬา = ตามที่จ่ายจริงแต่ ≤ 15,000 บาท
– ซื้อสินค้า OTOP = ตามที่จ่ายจริงแต่ ≤ 15,000 บาท
– ซ่อมบ้าน/รถ (มี 2 เหตุการณ์: 1.พายุปาบึกและ 2.พายุโพดุล/พายุคาจิกิและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้) = ตามที่จ่ายจริงบ้าน ≤100,000 บาทต่อเหตุการณ์ หรือ รถ ≤ 30,000 บาทต่อเหตุการณ์
– ลงทุนในธุรกิจ startup = จ่ายจริงแต่ ≤ 100,000 บาท
– ช้อปช่วยชาติ = จ่ายจริงแต่ ≤15,000 บาท สำหรับช่วงเวลาที่ซื้อแล้วได้สิทธิคือ 15 ธ.ค. 2561 – 16 ม.ค. 2562 โดยสามารถใช้สิทธิลดหย่อน 2 รอบปีภาษี ซื้อปีไหนลดหย่อนปีนั้น แต่รวมกันแล้วทั้ง 2 ปี ต้องไม่เกิน 15,000 บาท
– ซื้อหนังสือ = ตามที่จ่ายจริงแต่เมื่อรวมกันการซื้อหนังสือในโครงการช้อปช่วยชาติ ในระหว่างวันที่ 1-16 ม.ค. 2562 ต้อง ≤ 15,000 บาท
– ท่องเที่ยวไทย = เที่ยวเมืองหลัก ตามที่จ่ายจริงแต่ ≤ 15,000 บาท, เที่ยวเมืองรอง ตามที่จ่ายจริงแต่ ≤ 20,000 บาท เมื่อรวมกัน ต้อง ≤ 20,000 บาท
.
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.rd.go.th/publish/309.0.html

CR: https://www.facebook.com/ShareOurLifestories/photos/a.2236139759976024/2458254894431175/?type=3&theater